Make your own free website on Tripod.com

Services perfomed


* Sri. Ganapati Pooja
  * Special Abhisheka Pooja
  * Rudrabhisheka to Lord Shiva
  * Sahasranam Pooja
  * Sri. Satyanarayan Pooja & Katha
  * Gruha Pravesh Pooja ( Vastu Shanti )
  * Vahan Or Yantra Pooja
  * Business Opening Pooja
  * Aksharabhyasam
  * Navagraha Pooja
   

Havans


* Sri. Ganapati Havan
  * Navagraha Havan
  * Nakshatra Havan ( Shanti )
  * Sri. Rudra Homam
  * Ayushya Homam ( Birth Day Pooja )
  * Shanti Homam
  * Sri. Sudarshana Homam
  * Sri. Lakshmi Kubera Homa
  * Sri. Maha Mrutyunjaya Havan
  * Chandi Havan
  * Sri. Bhoo - Varaha Homa ( Vastu Dosha )
  * Kal - Sarpa Shanti
  * Tripindi Shraddha Vidhi
  * Narayan Nag Bali Vidhi

 

 

Samaskaras


* Jatakarma

* Namakaranam

* Anna Prashanam ( Feeding 1'st Time To Baby )

* Seemantham Or Seemantonnayana ( Baby Shower )

* Uapanayana ( Thread Ceremony )

* Vivaha / Kalyanam ( Wedding Ceremony ) 
  APARA SAMSKARAS (MEMORIAL CEREMONYS):-
 
  * Funeral Home Service
  * 10'th Day Pooja ( Shradha )
  * 11'th Day , 12'th Day and 13'th Day Pooja ( Shradha )
  * Masika Tarpanam
  * Abdikam Shradha ( 1'st Year Death Ceremony )
  * Varsha Shraddha ( Annual Death Ceremony )
  * Hiranya Shradha
  * Prayashchittam
  * Shanti Havan Pooja